Kort om dataskyddet

Kraft till Förändring -kampanjen sparar och hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och lagenligt sätt. Uppgifterna används i huvudsak för leverans av beställda produkter. Om man har skickat en kontaktförfrågan i samband med en beställning, förmedlas förfrågan till en tredje part – en lokal kristen församling. Uppgifterna behandlas av utvalda medarbetare och volontärer som fått utbildning i hanteringen av IRR-TV / MedieMission samt ansvariga för Kraft till Förändring-kampanjen. Uppgifterna är skyddade med ett lösenord. Registeransvarig är IRR-TV / MedieMission rf, Kervo. En mer detaljerade information om dataskyddet finner du nedan i beskrivningen

Kraft till Förändring-kampanjen

har förbundit sig att skydda sina kunders, understödjares och samarbetspartners integritet, och vi erbjuder de berörda en möjlighet att påverka hanteringen av personuppgifterna.
Med dataskyddsbeskrivningen informerar vi våra kunder om hanteringen av deras personuppgifter.
Varje enskild kund är identifierad och registrerad i enlighet med dataskyddsförordningen.
Kunden bör godkänna villkoren för den här dataskyddsbeskrivningen.

De uppgifter som vi samlar in kan användas för övriga uppgifter som användaren anger – sådana uppgifter som syns vid användningen av nättjänster och som framkommer efter statistisk analys.

Hur personuppgifterna används:

Syftet med hanteringen av personuppgifterna är att leverera till kunderna de produkter som de beställt, samt att överlämna de förfrågningar om kontakt, som de kan ha skickat, till en tredje part – en lokal kristen församling.

Syftet med hanteringen av personuppgifterna är dessutom att sköta ärenden, som berör kundrelationer, och kontakter med andra samarbetspartner, samt att planera, förverkliga och upprätthålla Kraft till Förändring-kampanjens nuvarande och kommande tjänster och/eller produkter.

Syftet är också att möjliggöra fortsatt utveckling av kampanjens tjänster och produkter samt att skapa moms åt kampanjen.

Dessutom hanterar vi personuppgifter för att upprätthålla kontakten med kunder och samarbetspartner, samt för att idka marknadsföring och genomföra opinions- och marknadsföringsundersökningar.

Den registeransvarige med kontaktuppgifter

Registeransvarig för de personuppgifter som behandlas:
IRR-TV / MedieMission rf, Jäspilänkatu 2b, 04250 Kervo

Du kan få tilläggsinformation om dataskyddet och hanteringen av personuppgifter hos vår kundservice: info@irrtv.fi

Vilka uppgifter om mig kan man samla in?

Personuppgiftsregistret kan innehålla följande personuppgifter:

 • hela namnet samt kontaktuppgifter (t.ex. postadress, e-postadress, telefonnummer och land);
 • identifieringsuppgifter, kön, födelsetid, arbetsuppgift och titel;
 • uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna betjäna dig som kund och samarbetspartner, t.ex. uppgifter om bokbeställningar, angivna behov av samtal, kundnummer, modersmål, uppgifter för donationer och betalningar samt bankkontouppgifter, dessutom information om hur du hittade till vår webbsida, hur du vill att vi håller kontakt med dig samt hur och när du önskar att vi skickar dig vårt nyhetsbrev – även andra nödvändiga uppgifter för kundrelationen kan ingå, t.ex. uppgifter om konton på Twitter, Facebook eller LinkedIn, samt information om din apparat eller anslutning, såsom enhets-ID, MAC-adress, typ av hårdvara, operativsystem och IP-adress;
 • nödvändiga uppgifter om deltagande i IRR-TV / MedieMission rf:s tillställningar, kampanjer och grupper, samt frivillig- och stödverksamhet.

Den främsta källan till uppgifterna är användaren själv, men vi kan också få tilläggsuppgifter av våra samarbetspartner, exempelvis av dem som erbjuder kredit- och betalningstjänster.

Hur används mina personuppgifter?

Personuppgifterna används för

 • leverans av beställda böcker, samt förmedling av eventuella förfrågningar om kontakt till en tredje part – en lokal kristen församling
 • kundbetjäning
 • postförsändelser, uppgiftsanalyser och arkivering
 • utvecklande av Kraft till Förändring-kampanjens verksamhet och tjänster
 • förbättring av kundrelationer och kundbetjäning
 • utarbetande av statistik
 • marknadsförings- och opinionsundersökningar
 • utvecklande av ett innehåll och en marknadsföring som är mera personligt inriktad
 • förhindrande av missbruk

Uppgifterna behandlas i kundrelationen mellan kunden och Kraft till Förändring-kampanjen, för föreningens webbsida och sociala medier, eller för ändamål som kunden gett sitt specifika godkännande för.

Hur sparas och skyddas mina personuppgifter?

Alla personuppgifter har skyddats från obehörigt intrång och från oavsiktligt eller olagligt raderande, förvrängande, överlåtande eller flyttande, samt från något annat slag av olaglig hantering.

IRR-TV / MedieMission rf sparar kunduppgifterna i Finland och EU. Datasalarna samt systemens dataskydd och tekniska process är högklassiga. Servrarna är skyddade från dataintrång och från attacker som slår ut serverfunktionen.

När personuppgifterna hanteras, samt när behandlingen av dem planeras, följer vi goda dataskyddsprinciper. Vi tar i betraktande EU-dataskyddsförordningens krav som trädde i kraft 25.5.2018.

All tillgång till personuppgifterna övervakas efter bästa praxis.

Vem hanterar mina personuppgifter?

Endast de medarbetare och volontärer som arbetar med Kraft till Förändring-kampanjen vid IRR-TV / MedieMission har tillgång till kunduppgifterna. Det är de vars arbetsuppdrag kräver att de hanterar uppgifterna. De har fått utbildning i att använda dem tryggt och etiskt riktigt.

Personuppgiftssystemet och de uppgifter som sparats i det är skyddade med personliga användarnamn och lösenord.

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är föreningen: IRR-TV / MedieMission rf (FO-nummer: 0845737–1)
Jäspilänkatu 2b
04250 Kervo

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi sparar dina personliga uppgifter endast den tid som behövs, så att vi kan förverkliga de användningssyften som nämns i den här beskrivningen. Vissa uppgifter kan dessutom sparas längre om detta är nödvändigt på grund av krav i lagstiftningen. Det kan exempelvis handla om bokföring och donationer som kräver vissa åtgärder.

Om kunden så önskar, kan vi radera eller anonymisera personuppgifterna i IRR-TV / MedieMission rf:s system. Uppgifterna används då inte längre för de syften som räknas upp i beskrivningen.

Vissa uppgifter sparas en längre tid eftersom lagstiftningen kräver detta. Detta gäller i bland annat följande fall:

 • Bokföringslagen ger anvisningar om att uppgifter ska sparas en längre tid oberoende av om materialet i fråga innehåller personuppgifter eller ej
 • Systemens logguppgifter samlas in och sparas på det sätt som lagen förutsätter, så att vi kan erbjuda våra kunder en lagenlig och säker tjänst
 • En tillräcklig mängd säkerhetskopior tas av dataregistret och systemen för att vi ska kunna trygga uppgifterna och rätta till fel som kan uppstå samt försäkra oss om dataskyddet och kontinuiteten

Vilka rättigheter har jag?

Som vår kund har du rätt att:

 • få tillgång till de personuppgifter som berör dig själv, inklusive rätten att få en kopia av dessa uppgifter
 • be att de personuppgifter som berör dig själv ska rättas till eller raderas
 • under vissa förutsättningar be att hanteringen av personuppgifterna begränsas eller motsätta dig att uppgifterna behandlas

Om hanteringen grundar sig i en särskild överenskommelse, har kunden dessutom rätt att ta tillbaka sitt godkännande när som helst. Det bör noteras att detta inte har någon inverkan på lagligheten i den genomförda hanteringen före annulleringen.

Som vår kund kan du meddela oss dina önskemål vad beträffar användningen av dina personuppgifter genom att kontakta vår kundservice. Begäran bör vara specifik, så att kundservicen kan försäkra sig om din identitet. Om vi i något fall inte helt kan förverkliga din önskan, exempelvis radera sådana uppgifter som vi har lagenlig skyldighet eller rättighet att spara, kommer vi att meddela dig om detta.

Om du märker att det finns brister i hanteringen eller att denna är lagstridig, har du rätt att lämna in ett besvär till dataskyddsmyndigheten, www.tietosuoja.fi.

Hur får jag tillgång till de uppgifter som sparats om mig i systemet?

Du kan be om att få de uppgifter som sparats i systemet genom att kontakta vår kundservice: info@irrtv.fi

Hur kan jag påverka användningen av mina uppgifter?

Kraft till Förändring-kampanjen har förbundit sig att erbjuda sina kunder möjligheten att påverka hur deras uppgifter samlas in och används.

Du kan själv bestämma hur vi ska kommunicera med dig och meddela dig om momstjänster. Du kan dessutom välja att ta emot eller låta bli att ta emot olika meddelanden.

Kunden kan när som helst avsluta sin kundrelation och be IRR-TV / MedieMission rf radera personuppgifterna genom att kontakta vår kundservice.

Obs! I vissa fall kan man inte radera alla uppgifter, och lagstiftningen kan kräva att man sparar en del av de uppgifter som berör kunden.

Överlämnas mina personuppgifter till en tredje part?

Vi överlämnar vissa nödvändiga uppgifter till en tredje part, en lokal kristen församling, för att garantera servicen samt för kommunikationens skull.

Vi använder också kunduppgifter tillsammans med en tredje part för analys- och identifieringssyften. Kunden kan begränsa att uppgifterna i registret används för marknadsföringssyften.

Vid behov förmedlar vi dessutom uppgifter på uppdrag av myndigheterna. I så fall informerar vi kunden om detta, förutsatt att det är tillåtet i lagen att göra det.

Använder vi webbkakor på våra sidor, och vad innebär detta?

IRR-TV / MedieMission rf använder så kallade webbkakor (”cookies”) och andra motsvarande tekniker, exempelvis webbläsarens primärminne (“local storage”). Webbkakorna är små textbaserade datafiler mellan en webbserver och datorns webbläsare. Vi använder kakorna för att känna igen kunden, samt för att upprätthålla inloggnings- och köpkorgsfunktionerna. Att använda webbkakor för dessa funktioner samt att godkänna att de används är obligatoriskt. De webbkakor som servern placerar i webbläsaren sparas där i en (1) månad, ifall man inte raderar dem innan dess. När man besöker vår sida, placeras kakorna på nytt i webbläsaren om man tillåter det. Webbkakorna används också för att användarerfarenheten ska bli personlig. När kunden godkänner identifieringen, kan vi erbjuda just sådana produkter som intresserar kunden i fråga och även bättre rikta in vår reklam. För identifieringens skull placeras en tredje parts webbkaka (RichRelevance) i kundens webbläsare. Uppgiften som skickas till RichRelevance, exempelvis besöken på produktsidorna och sökhistoriken, har anonymiserats, och den tredje parten kan inte få reda på kundens identitet.

Vi utnyttjar också andra tekniker, till exempel pixeltaggar (bland annat Google Analytics) och spårningspixlar. De här teknikerna hjälper oss att bättre förstå hur våra kunder beter sig. De berättar till exempel för oss vilka publikationer och produkter som intresserar kunderna, samt vilka verksamheter och tjänster som gagnar dem. Uppgifterna, som används för analyserna, är alltid anonymiserade, om det bara är möjligt. I övrigt hanterar vi uppgifterna som personliga när identifieringen innehåller information om den enskilda kunden, exempelvis IP-adressen. Alla identifieringstecken som kan kopplas till den enskilda kunden hanteras som personlig information.

Kan man ändra på den här dataskyddsbeskrivningen?

Vi förbehåller oss rätten att ändra på den här dataskyddsbeskrivningen med tanke på att tjänsterna kan utvecklas och lagstiftningen ändras. Om vi gör några betydande ändringar i beskrivningen, kommer vi att meddela våra registrerade kunder om detta i samband med att förändringarna träder i kraft.

Den här dataskyddsbeskrivningen ersätter den tidigare registerbeskrivningen.

Vem kan jag kontakta?

Du kan kontakta vår kundservice när det gäller frågor som berör dataskyddsbeskrivningen och marknadsföringen: info@irrtv.fi